ΕΣΠΑ: Ιδρυση & εκσυγχονισμός ΜΜΕ Μεταποιήσης & Τουρισμού

 

ΕΣΠΑ Logo

 

 

 

IΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ, ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Η επιχείρηση "Ι.ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ" που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη δράση «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Η Δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 586.480 €, εκ των οποίων η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 263.916 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιήθηκε, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Μηχανήματα-Εξοπλισμός

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

  • Bελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
  • Aύξηση της κερδοφορίας της
  • Eνίσχυση της εξωστρέφειας
  • Eπέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
  • Eξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
  • Aύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
  • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

 

κουπονια