Σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ)

Τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης που στη συνέχεια αναφέρονται είτε ως ΣΣΕΘ ή ως ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) είναι κατάλληλα τόσο για την κατασκευή νέων κτιρίων όσο και για την περίπτωση παλαιών κτιρίων που υφίστανται ανακαίνιση.

Τα ΣΣΕΘ αναλαμβάνουν το ρόλο της θερμομόνωσης και της προστασίας του κτιρίου από τις καιρικές καταπονήσεις. Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συμμετέχουν στην ευστάθεια του τοιχώματος επί του οποίου εφαρμόζονται όπως επίσης δεν είναι υπεύθυνα για να καταστήσουν τον τοίχο αεροστεγανό.

Τα ΣΣΕΘ χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικών Εγκρίσεων (ΕΟΤΑ - European Organization for Technical Approvals) συνέταξε μια Ευρωπαϊκή Οδηγία Τεχνικής Έγκρισης, την ETAG 004 (European Technical Approval Guideline) για τα ΣΣΕΘ που εφαρμόζονται σε υποστρώματα τοιχοποιίας και σκυροδέματος.

Η ETAG 004 περιγράφει τα ΣΣΕΘ ως ένα σύνολο κατασκευαστικών στοιχείων που αποτελείται από συγκεκριμένα προκατασκευασμένα συστατικά:

 

  • Συγκολλητικό υλικό
  • Θερμομονωτικό υλικό
  • Βύσματα για μηχανική στερέωση (όπου απαιτούνται)
  • Βασική στρώση επιχρίσματος
  • Οπλισμός ενίσχυσης (υαλόπλεγμα)
  • Τελικό επίχρισμα
  • Επιπρόσθετα εξαρτήματα – παρελκόμενα

 

σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

 

Η ορθή εγκατάσταση ενός ΣΣΕΘ προϋποθέτει την εφαρμογή κάποιων επιπρόσθετων εξαρτημάτων. Αυτά μπορεί να είναι ειδικά προφίλ βάσης- οδηγοί εκκίνησης, γωνιόκρανα με οπλισμό ενίσχυσης, ειδικά προφίλ νεροσταλλακτών, ειδικά προφίλ παραθύρων, ειδικά προφίλ διαστολής αρμών κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι οδηγίες του κατασκευαστή για όλα τα επιμέρους συστατικά ενός ΣΣΕΘ.

Στα ΣΣΕΘ μπορούν να συμμετέχουν πλάκες λευκής διογκωμένης πολυστερίνης (Styropan EPS) , πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης (Styropan Graphite EPS) αλλά και πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης με κατάλληλη επεξεργασία της τελικής τους επιφάνειας (Styropan XPS ETICS).

Σημειώνεται ότι οι πλάκες της θερμοπρόσοψης δεν πρέπει να εκτίθενται άμεσα στην ηλιακή ακτινοβολία, ειδικά όταν βρίσκονται ακόμα στη συσκευασία τους. Αν αυτό είναι αναπόφευκτο, μπορεί να μη χρησιμοποιηθεί η πάνω πλάκα αλλά να συνεχίζεται η εργασία με τις αποθηκευμένες πλάκες που βρίσκονται από κάτω.

Επιπρόσθετα οι θερμομονωτικές πλάκες δεν πρέπει να επικολλούνται σε πολύ θερμούς εξωτερικούς τοίχους. Αποτελεί κοινή πρακτική η επικόλληση των πλακών σε διεύθυνση αντίθετη της φοράς κίνησης του ηλίου. Κατάλληλα προστατευτικά δίχτυα στα ικριώματα μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη σκίαση και να αποτρέψουν την υπερθέρμανση κατά την κατασκευή του τοίχου.

Μια κατασκευή ΣΣΕΘ θα πρέπει να αντέχει σε συνδυασμένες καταπονήσεις από το ίδιο βάρος, τα φορτία του ανέμου, τις ακραίες θερμοκρασιακές διαφορές που αναπτύσσονται μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής όψης και τις φυσιολογικές κρούσεις.

 

Είναι πανάκεια τα ΣΣΕΘ; Υπάρχει περίπτωση να πρέπει να προτιμήσει κανείς την εφαρμογή της εσωτερικής θερμομόνωσης; Πότε να εφαρμόσει κανείς εσωτερική και πότε εξωτερική θερμομόνωση; Mάθετε περισσότερα στο άρθρο σχετικά με τα πλεονεκτήματα τα μεινονεκτήματα της εσωτερικής vs εξωτερικής θερμομόνωσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΣΣΕΘ όσον αφορά σε τεχνικά θέματα προετοιμασίας της κατασκευής πριν την έναρξη εργασιών, συνθηκών εφαρμογής, καταλληλότητας υποστρώματος αλλά και ορθής εκτέλεσης της εξωτερικής θερμομόνωσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα της Εταιρείας.