Ποιότητα
ISO icon

Στα πλαίσια μιας πελατοκεντρικής στρατηγικής και με βάση τη διασφάλιση ποιότητας, στην Styropan αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. Έτσι, είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις διεθνείς απαιτήσεις ποιότητας. Δείτε την πλήρη Πολιτική Ποιότητας της Styropan εδώ

 

Τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που απορρέουν από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (European Standards). Η εκτίμηση της συμμόρφωσης των προϊόντων γίνεται σε συμφωνία με το ΕΝ 13172 και βασίζεται σε εξωτερικούς αλλά και σε εσωτερικούς ελέγχους και μετρήσεις του εργοστασίου (Factory Production Control-FPC) σε συμφωνία με το EN 13163 για τη διογκωμένη πολυστερίνη και με το EN 13164 για την εξηλασμένη πολυστερίνη. Οι εσωτερικοί έλεγχοι αφορούν στις μετρήσεις του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και θερμικής αντίστασης, στις μετρήσεις των μηχανικών αντοχών (θλίψη, κάμψη, εφελκυσμός) στις μετρήσεις διαστάσεων (μήκος, πλάτος, πάχος, ορθογωνικότητα, επιπεδότητα) και στην αντίδραση σε φωτιά.

 

 Ποιοτικός έλεγχος-εσωτερικές εργοστασιακές μετρήσεις συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ

 

 

Στην ετικέτα κάθε δέματος αναγράφεται ο κωδικός προσδιορισμού των προϊόντων (designation code) στον οποίο αναφέρονται όλες εκείνες οι τεχνικές πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν και που επιτρέπουν στον αγοραστή να κρίνει για την καταλληλότητά του, για την εκάστοτε κατασκευαστική εφαρμογή.