Πολιτική Ποιότητας-Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

ISO icon

Στα πλαίσια μιας πελατοκεντρικής στρατηγικής και με βάση τη διασφάλιση ποιότητας, στην Styropan αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. Έτσι, είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις διεθνείς απαιτήσεις ποιότητας. Δείτε την πλήρη Πολιτική Ποιότητας της Styropan εδώ

 

Τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που απορρέουν από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (European Standards). Η εκτίμηση της συμμόρφωσης των προϊόντων γίνεται σε συμφωνία με το ΕΝ 13172 και βασίζεται σε εξωτερικούς αλλά και σε εσωτερικούς ελέγχους και μετρήσεις του εργοστασίου (Factory Production Control-FPC) σε συμφωνία με το EN 13163 για τη διογκωμένη πολυστερίνη και με το EN 13164 για την εξηλασμένη πολυστερίνη. Οι εσωτερικοί έλεγχοι αφορούν στις μετρήσεις του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και θερμικής αντίστασης, στις μετρήσεις των μηχανικών αντοχών (θλίψη, κάμψη, εφελκυσμός) στις μετρήσεις διαστάσεων (μήκος, πλάτος, πάχος, ορθογωνικότητα, επιπεδότητα) και στην αντίδραση σε φωτιά.

 

 Ποιοτικός έλεγχος-εσωτερικές εργοστασιακές μετρήσεις συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ

 

 

Στην ετικέτα κάθε δέματος αναγράφεται ο κωδικός προσδιορισμού των προϊόντων (designation code) στον οποίο αναφέρονται όλες εκείνες οι τεχνικές πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν και που επιτρέπουν στον αγοραστή να κρίνει για την καταλληλότητά του, για την εκάστοτε κατασκευαστική εφαρμογή.

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Σε ένα πλαίσιο σεβασμού στο περιβάλλον και με διαχρονικό της στόχο την συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη η Styropan εφαρμόζει ένα σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015. Διασφαλίζει έτσι ότι σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων της, ελαχιστοποιείται η χρήση φυσικών πόρων, περιορίζεται στο μέγιστο δυνατό η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και εξοικονομούνται σημαντικά ποσά ενέργειας.

Παράλληλα και επιπρόσθετα με το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η ανακύκλωση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος. Είτε ανακυκλώνοντας εσωτερικά την φύρα της πολυστερίνης που προκύπτει κατά την δημιουργία θερμομονωτικών πλακών και επανεισάγοντας την με τις κατάλληλες τεχνικές στην μονάδα παραγωγής είτε λειτουργώντας ως σημείο συλλογής χρησιμοποιηθέντων προϊόντων πολυστερίνης τρίτων (ιδιωτών, επιχειρήσεων, συνεταιρισμών) προς ανακύκλωση τους ως πρώτη ύλη για την παραγωγή νέων προϊόντων πολυστερίνης της Styropan.

Στην κατεύθυνση αυτή της συνεισφοράς στην αειφόρο ανάπτυξη και του περιορισμού της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τα πλαστικά, η Styropan είναι μέλος του προγράμματος Operation Clean Sweep στο οποίο συμμετέχουν 1500 εταιρίες από όλο τον κόσμο.

Το Operation Clean Sweep® (OCS) είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την απώλεια πλαστικών κόκκων (σφαιρίδια, νιφάδες και σκόνες) κατά τον χειρισμό από τις διάφορες οντότητες της αλυσίδας αξίας των πλαστικών και την απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, η Styropan εφαρμόζει τις απαιτούμενες πρακτικές σε όλα τα στάδια της παραγωγικής της διαδικασίας, από την παραλαβή και την αποσυσκευασία των πρώτων ύλων μέχρι και την διανομή των τελικών προϊόντων με τη μορφή θερμομονωτικών πλακών και κιβωτίων συσκευασίας στο δίκτυο των συνεργατών της, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διαρροές μικροπλαστικών ουσιών στο περιβάλλον.

ocs logo