Εισαγωγή

 Γενικά η ανθρώπινη ανάπτυξη προϋποθέτει τη χρήση υλικών και πόρων που προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον. Αυτό που διαφοροποιεί τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι ο βασικός κανόνας που τη διέπει:

"η απολαβή αγαθών και πόρων από το περιβάλλον πρέπει να γίνεται μόνο στο βαθμό που διασφαλίζεται ταυτόχρονα η φυσική παραγωγή και αναπλήρωση αυτών των πόρων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον."

 Για να επιτευχθεί αυτός ο κανόνας, οι πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται με ρυθμό μικρότερο από αυτόν με τον οποίον ανανεώνονται. Στην αντίθετη περίπτωση το αποτέλεσμα είναι η εξάντλησή τους. Ουσιαστικά το αποτέλεσμα της εξάντλησης των φυσικών πόρων είναι η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η ανικανότητα του γήινου οικοσυστήματος να υποστηρίξει πλέον την ανθρώπινη ζωή.

 

Τα στάδια της κυκλικής οικονομίας και η συνεισφορά της Styropan μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης

Επομένως οι πρακτικές που σχετίζονται με την υποστήριξη της βιωσιμότητας δεν είναι πλέον ούτε πολυτέλεια, ούτε θέμα επιλογής. Είναι μια συνειδητή απόφαση που αποτελεί μονόδρομο, εφόσον μια εταιρεία αντιλαμβάνεται τη διάσταση του θέματος και θέλει να εξασφαλίσει ότι και οι επόμενες γενιές θα έχουν πρόσβαση σε φυσικούς πόρους ώστε να μπορούν και να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.

Η Styropan εδώ και πολλά χρόνια εφαρμόζει πρακτικές σε αυτήν την κατεύθυνση και έχει σαν στόχο συνεχώς να μειώνει τον αντίκτυπο της δραστηριότητάς της στο περιβάλλον. Στις επόμενες ενότητες αναλύονται αυτές οι πρακτικές που σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας, με τα προϊόντα που παράγει αλλά και με το κτίριο που αποτελεί τον κύριο φορέα που ενσωματώνει τα προϊόντα της.